Friday, December 15, 2006

Happy HanukkahShalom Chaverim, Shalom Chaverim,
Shalom, Shalom,
L'hitraot, L'hitraot,
Shalom, Shalom

Oh peace be with you
Oh peace be with you
Oh peace, Peace, Peace
Till we meet again
Till we meet again
Oh peace, peace, peace

No comments: